RYS_MAL
RYSUNKI_1
 1  2
 rys1_1  rys1_2
 6  5
 4  7